logo

Thai (ภาษาไทย)English (United Kingdom)
Text Size
Who We Are

Who We Are

There are no translations available.


Warning: Creating default object from empty value in /home/pinklao/pinklaobaptistchurch.org/modules/mod_roktabs/helper.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/pinklao/pinklaobaptistchurch.org/modules/mod_roktabs/helper.php on line 167

Warning: Creating default object from empty value in /home/pinklao/pinklaobaptistchurch.org/modules/mod_roktabs/helper.php on line 167

คริสตจักรแบ๊พติสต์ปิ่นเกล้าได้เปิดทำการอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2009 หลังจากการสำรวจตามเขตต่างๆ เราได้พบว่า  เขตบากกอกน้อย  เขตบางพลัด และเขตตลิ่งชันนั้นยังมีคริสตจักรน้อยมาก  คริสตจักรได้เกิดจากการรวมตัวของผู้เชื่อเพียงไม่กี่ครอบครัว เพียงไม่นานก็เริ่มมีคนเริ่มเข้ามาร่วมนมัสการกับเราเพิ่มขึ้น  เราจึงขอเชิญชวนท่านด้วยเช่นกัน

จุดประสงค์ของทางคริสตจักรของเรานั้นคือการที่เราอยากจะแนะนำผู้คนให้มารู้จักพระเจ้าที่แท้จริงและพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์    พระวจนะของพระเจ้าคือพระคัมภีร์สอนเราว่า พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมา    พระเจ้าทรงดี  ทรงเป็นความรัก  และทรงบริสุทธิ์ มนุษย์เราจึงควรมอบถวาย  ความรัก การนมัสการและการเชื่อฟังต่อพระเจ้า  อย่างไรก็ตามมนุษย์ทุกชาติทุกภาษา จะเป็นกลุ่มใหญ่หรือน้อย มีกลุ่มหรือไม่มี  ต่างก็ปฏิเสธต่อต้าน และยังทำบาปต่อพระเจ้า  แต่เนื่องจากความรักของพระเจ้า พระองค์จึงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ คือพระเยซูเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์ เมื่อประมาณ 2000ปีที่แล้ว พระเยซูทรงพระชนม์อยู่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบไม่เคยทำผิดบาป ไม่เหมือนกับมนุษย์ที่ต่างก็ได้ทำผิดบาป  พระเยซูได้ทรงกลายมาเป็นแพะรับบาปแทนมนุษย์ทุกคน  เมื่อพระองค์ได้ทรงรับโทษโดยการถูกตรึงและสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน   แต่พระองค์ไม่ได้ตายแล้วตายเลย  พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและทรงเสด็จขึ้นไปสู่สวรรค์  พระเยซูทรงรอคอยอยู่ที่สวรรค์เพื่อว่าเมื่อถึงเวลาจะเสด็จกลับมาบนโลกนี้พระองค์จะตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกนี้

                ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์ได้มีพระมหาบัญชาแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า ให้ออกไปประกาศข่าวดีทั่วโลกให้สอนเขาให้เป็นสาวกของพระเยซู  และนี่เป็นสาเหตุที่ คริสตจักรแบ๊พติสต์ปิ่นเกล้าได้ตั้งขึ้น  และปรารถนาอยากจะทำตามพระมหาบัญชาของพระองค์  เราอยากจะให้คนที่ยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ได้กลับใจจากบาปของเขาและหันมาเชื่อ วางใจในพระเยซูคริสต์เพื่อเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอด  เราที่รู้จักพระเยซูเจ้าแล้วอยากจะเป็นสาวกที่ดีขึ้นในการติดตามพระคริสต์

                ในฐานะกลุ่มผู้เชื่อ  เราตั้งใจอุทิศตนในการติดตามพระเจ้าและอุทิศตนในเรียนรู้พระธรรมและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า  เราไม่เน้นหนักการสอนไปในทางประสบการณ์พิเศษแปลกๆ  หรือการรับพระพรพิเศษจากพระเจ้า  หรือการได้รับการอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้า  แต่เราอยากจะทำการรู้จักพระองค์โดยการเรียนรู้จากพระวจนะของพระองค์คือพระคัมภีร์  เราอยากจะติดสนิทกับพระเจ้าโดยการอธิษฐาน  การเชื่อฟัง  และการพึ่งความจริงแห่งข่าวประเสริฐตลอดไป

More to come